„БЕТАКОМ“ ООД изпълнява проект по процедура № BG16RFOP002-2.073…